9307094132 x

WhatsApp Number

DIKSHIT

Message

Village Development Committee

Sr. No.Names Of the Committee Members
01Mr. Hanumant Naik
02Mrs. Soniya Shrisagar Naik
03Mr. Raghoba Kamble
04Mr. Venkatesh Babuso Govekar
05Mr. Walter Agnelo Britto
06Mrs. Ashwini Sabaji Pokre
07Miss. Tanaya Jallinder Gaunker
08Rajesh Asolkar(V.P Secretary)
09Kishore Sawant
10Pradeep Naik
11Synora Dantas
12Deepika Ghate
13Owen Bragnza
14Elias Dsouza
15Ranjeet Parsekar
16Anthony Fernandes
17Cruz Dsouza
18Nikhil Govekar
19Erwin Fonseca
20Melroy Simoes
21Joseph Fernandes
22Sarita Sawant
23Sunny Simepurushkar
24Delivia Dsouza
25Shrisagar Naik
26Joaquim Quardos
27Sunil Korgaonkar
28Rajan Naik
29Gautam Sarang
30Pradeep Naik
31Pratima Chodanakar
31Milosha Dantas
32Jason Dias
33Shridhar Naik
34Trevor Athaide
35Raj Nagvenkar
36Gitesh Sarang